Projekty wymiany doświadczeń VETPRO

Projekty wymiany doświadczeń VETPRO są to wyjazdy zagraniczne osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich w instytucjach szkoleniowych i przedsiębiorstwach w celu transferu ciekawych rozwiązań oraz doskonalenia i modernizacji metod/praktyk  w zakresie kształcenia zawodowego. Mają  na  celu  zarówno osobisty rozwój zawodowy uczestników, jak i poprawę systemów kształcenia i szkolenia zawodowego przez wprowadzanie nowych rozwiązań w instytucji wysyłającej.  

 

Cele projektów VETPRO:

Wspieranie uczestników w kształceniu i przyszłych działaniach szkoleniowych,  w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, aby ułatwiać rozwój osobisty w kontekście zawodowym.  Wspieranie w doskonaleniu jakości i innowacji w kształceniu zawodowym, w systemach kształcenia zawodowego, instytucjach i popularyzowanie dobrych praktyk.  

 

Uczestnikami projektów VETPRO mogą być osoby odpowiedzialne za doradztwo i kształcenie zawodowe lub za rozwój kadr w instytucji:  

  • Nauczyciele zawodu (w tym nauczyciele języków obcych)      
  • Instruktorzy zawodu  
  • Doradcy zawodowi  
  • Osoby odpowiedzialne za szkolenia
  • Kierownicy działów kadr  
  • Kadra zarządzająca instytucji i przedsiębiorstw (szczególnie MŚP) 

 

Efekt materialny: Zalecanym elementem projektów VETPRO jest stworzenie efektu materialnego, który może byćdostępny w formie prezentacji, programu  szkolenia w danej dziedzinie, materiałów konferencyjnych przedstawiających rezultaty projektu, publikacji, artykułów naukowych itp. Efekt materialny powinien być wspólnie opracowany przez  uczestników projektu w celu dalszego przekazania wiedzy i doświadczenia zdobytych podczas wyjazdu w swoich środowiskach

 

Opracowała 

Marzena Światła - Zakrzewska