Młodzież naszej szkoły bierze udział  w programie Leonardo da Vinci . Jest to dla nich szansa na zdobycie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, zwiększenie swoich możliwości  zatrudnienia na krajowym i europejskim rynku pracy oraz wzmocnienie osobistego rozwoju zawodowego. 

Program i czas  trwania stażu jest zawsze zgodny z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej dla zawodu , w którym kształcą się uczniowie.

Chętni , którzy wyrażą wolę wyjazdu , kwalifikowani są na konkretnych i sprecyzowanych zasadach. Najczęstszymi kryteriami  są wyniki  w nauce, motywacja, opinia wychowawcy , znajomość języków obcych, aktywność w szkole i na zajęciach pozaszkolnych, zachowanie, kultura osobista, umiejętności interpersonalne i pracy w grupie, komunikatywność. 

Młodzież ma zapewniony  transport, przejazdy lokalne, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie oraz opiekę pedagogiczną,( nie tylko nauczycieli z zespołu Szkół Rolniczych,bo oni wyjezdżają z uczniami) , ale też partnera .


Przed wyjazdem beneficjenci uczestniczą w kursie z przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego, ułatwiającym pobyt za granicą.Podczas pierwszego spotkania z uczniami i ich opiekunami, omówione zostają zasady realizacji stażu, program i regulamin praktyk, prawa i obowiązki , zasadami bezpieczeństwa podczas podróży i pobytu .

Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu zgodnego z regulaminem szkoły i ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w czasie całego pobytu na stażu. Naruszenie zasad regulaminu spowoduje wyciągnięcie surowych konsekwencji wynikających z postanowień regulaminu i statutu szkoły. 

Przygotowanie językowo-kulturowe kontynuowane jest także za granicą przez partnera .

Podczas praktyk młodzież ma okazjęzweryfikować swoją wiedzę teoretyczną w aspekcie praktycznym.

Wyjazdy takie mają również  na celu budowanie postaw przedsiębiorczych,zachęcających do stosowania innowacyjnych metod pracy .

 

      Wyjazdy na staże budują tolerancję dla zasad i różnic wynikających z odrębności kulturowych, podnoszą  kompetencje w komunikacji interpersonalnej z osobami innej narodowości. Często nawiązane kontakty z pracodawcami skutkują propozycjami pracy po ukończeniu szkoły.

Programy pobytu obejmują  nie tylko praktyki zawodowe ale również poznanie atrakcji turystycznych państw goszczących. W dni  wolne od pracy stażyści biorą udział w wycieczkach do słynnych miejsc kraju , w którym przebywają . 

 

Potwierdzeniem nabytych podczas praktyk umiejętności  jest europejski certyfikat Europass Mobility . 

 

Opracowały : Magdalena Żełobowska i Marzena Światła -Zakrzewska