Program „Kultura bezpieczeństwa”

     Państwowa Inspekcja Pracy we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony   Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym od 2006 roku realizuje programu edukacyjny pt.: „Kultura bezpieczeństwa”, adresowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.

 

Program „Kultura bezpieczeństwa” realizowany jest przy  pomocy przygotowywanego przez CIOP-PIB podręcznika i multimedialnego materiału edukacyjnego,(który nauczyciele wykorzystują podczas  zajęć) , a także publikacji  Państwowej Inspekcji Pracy.

Zakres tematyczny podręcznika, opracowanego przez CIOP-PIB, określono na podstawie szczegółowej analizy istniejących zapisów programowych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, mieszczących się w zadaniach szkoły. Podręcznik ma strukturę modułową - zawiera zbiór autonomicznych jednostek lekcyjnych, składających się na całość danego zagadnienia, które mogą być zrealizowane w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej, bloku przedmiotowego itp. Każdy z modułów zawiera materiał źródłowy, materiały pomocnicze dla nauczyciela i dla ucznia oraz prezentacje komputerowe. Uzupełniając dotychczasowy materiał, Państwowa Inspekcja Pracy opracowała szereg publikacji dotyczący prawnej ochrony pracy adresowany do osób młodych, w tym komiks Moja pierwsza praca oraz cykl krótkich filmów popularyzujących najważniejsze zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy Para na etacie.

 

W roku szkolnym 2010/2011 do programu przystąpiły 292 szkoły ponadgimnazjalne z całej Polski – w tym również Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie  ,który systematycznie  kontynuuje realizacje programu w następnych latach

 

 

Opracowała :

Marzena Światła - Zakrzewska