Kapitał ludzki
Kapitał ludzki

Już od 2008r. Zespół Szkół Rolniczych  sukcesywnie realizuje projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działania te są możliwe dzięki zawieranym umowom  pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Powiatem Ostródzkim z siedzibą w Ostródzie.

 

Zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO) całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na lata 2007-2013 została ujęta w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie budowy struktur administracyjnych państwa.
W ramach Programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, z budową sprawnej i partnerskiej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz z promocją zdrowia.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 9 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.

Priorytety realizowane centralnie to:

 • Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna;
 • Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących;
 • Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty;
 • Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka;
 • Priorytet V: Dobre rządzenie.

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:

 • Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich;
 • Priorytet VII: Promocja integracji społecznej;
 • Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki;
 • Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

 

 • Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
  W ramach Priorytetu realizowane będą działania obejmujące wsparcie kierowane do osób i placówek realizujących proces kształcenia mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia poprzez wysokiej jakości usług edukacyjnych. W szczególności wspierane będą te obszary i środowiska, które napotykają na najsilniejsze bariery w dostępie do wysokiej jakości usług edukacyjnych. Istotnym elementem Priorytetu IX będą programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych, które obejmą m.in. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów, z jednej strony stanowiące instrument wyrównywania szans edukacyjnych uczniów napotykających się z różnych przyczyn na problemy edukacyjne, zaś z drugiej strony wzmacniające znaczenie kompetencji kluczowych w trakcie procesu nauczania.

 

 •  Dzięki realizacji od kilku lat projektu, został zakupiony sprzęt komputerowy, biurowy, materiały do prowadzenia zajęć , książki. Każdy z beneficjentów projektu otrzymał komplet książek do zajęć i materiały wykładowe, odbyły się tez darmowe wycieczki tematyczne.

 

 • Uczniowie-beneficjenci zdobyli nowe umiejętności, poszerzyli wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnokształcących jak i przedmiotów zawodowych, poprzez zajęcia teoretyczne i praktyczne doskonalili swoje umiejętności przygotowując się do egzaminów maturalnych jak i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Uczyli się technik komunikacji interpersonalnej ,pracy w zespole ,przygotowania do wejścia na rynek pracy.

 

 • Innowacją okazał się projekt realizowany w 2012r, który dał uczniom możliwość zdobycia nieodpłatnych-nowych, atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych

 

Nasze projekty wg lat realizacji

 

1. Projekt „Młodzież przyszłością – wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie ostródzkim-cz I”

 Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

 Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 Realizowany w roku szkolnym 2008-2009 w Zespole Szkół Rolniczych im.W.Witosa  w Ostródzie.

 Udział w projekcie wzięło 136 uczniów

 

2.  Projekt  „Młodzież przyszłością – wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie ostródzkim – cz. II”,

 Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

 Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Realizowany  w roku szkolnym 2009-2010. Udział wzięło   88 uczniów,

 

3. Projekt ”Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego – drogą do sukcesu młodzieży powiatu ostródzkiego

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

 Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Realizowany w roku szkolnym 2010 -2011 r. Udział wzięło 70 uczniów

 

4.Projekt „Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na sukces”

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Realizowany III-XII 2012r.Udział bierze 60 uczniów.

Uczniowie zdobywają dzięki kursom nowe kwalifikacje zawodowe

 

Opracowała :

Marzena Światła - Zakrzewska