1.Program Operacyjny Kapitał Ludzki-Narodowa Strategia Spójności, Europejski Fundusz Społeczny

- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego- realizowany przez Powiat Ostródzki

 

- projekt systemowy „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej” realizowany przez KOWEZiU- Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

 

2. Program Leonardo da Vinci -programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Rolę Narodowej Agencji programu pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekty mobilności


a)Projekty staży zagranicznych dla uczniów  -IVT i PLM .


Celem wyjazdów jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego , poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego ,wymiana doświadczeń. Założeniem projektu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie - wzmacnianie więzi między światem edukacji i pracy.

 

 b)Projekty wymiany doświadczeń –VETPRO.


Są to  zagraniczne wyjazdy szkoleniowe osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe  w instytucjach szkoleniowych  w celu transferu ciekawych rozwiązań oraz doskonalenia i modernizacji metod/praktyk w zakresie kształcenia zawodowego. Mają na celu zarówno osobisty rozwój zawodowy uczestników, jak i poprawę systemów kształcenia i szkolenia zawodowego przez wprowadzanie nowych rozwiązań w instytucji wysyłającej

 

 c) Wizyty przygotowawcze 

 

Umożliwiają spotkanie koordynatorom szkolnych projektów z potencjalnymi zagranicznymi  partnerami projektu i doprecyzowanie przyszłej współpracy w zakresie wdrożenia i realizacji projektów mobilności, z uwzględnieniem specyfiki szkoły 

 

 

Opracowała : Marzena Światła - Zakrzewska  -koordynator projektów